Privacy bij Fiere Verloskundigen

Inleiding

Fiere Verloskundigen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website, van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Fiere Verloskundigen houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De website, www.fiereverloskundigen.nl wordt onderhouden door Fiere Verloskundigen zelf. In dit privacyreglement wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website en gegevens die wij verkrijgen van onze cliënten wanneer ze bij ons in zorg zijn. In deze privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Fiere Verloskundigen

Fiere Verloskundigen is gevestigd te Groningen en staat ingeschreven onder inschrijvingsnummer 01174307 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over de privacyverklaring is Fiere Verloskundigen bereikbaar op telefoonnummer 050-5250669. Ook kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Het e-mailadres is [email protected].

Verwerkingen van persoonsgegevens

In onze verloskundigenpraktijk worden diverse persoongegevens verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de geleverde zorg. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Fiere Verloskundigen is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  – voor zorgverlening
  – voor doelmatig beheer en –beleid
  – voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door de verloskundige, maar ook via een folder of via onze website
 • Alle medewerkers binnen Fiere Verloskundigen, alsmede waarneemsters en stagiaires, hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang van derden
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening
 • Voor het verwerken van gegevens hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten met partijen waarbij dat verplicht wordt geacht door de AVG
 • Wij hebben het Google Analytics account welke gebruikt wordt bij de website, privacy vriendelijk gemaakt. Dit zodat privacy gevoelige gegevens zoals het IP adres geanonimiseerd naar Google verzonden worden.

Bewaartermijn

Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn van gegevens 15 jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. Wij bewaren onze dossiers met clientgegevens tenminste 15 jaar.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) schrijft voor dat zorgverleners medische dossiers goed beveiligen. Zo zorgen wij er onder andere voor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot het dossier van onze clienten. Onze data, computers en software zijn streng beveiligd. Met onze leverancier hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Wij hebben voldoende maatregelen getroffen om verlies en het onrechtmatig gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Na 15 jaar worden de nog lopende papieren dossiers op een zorgvuldige manier via een erkend bedrijf vernietigd. Digitale dossiers blijven in ons systeem bewaard. Tijdens de zorg verkregen papieren dossiers worden versnipperd na invoering in het digitale dossier.

Wilt u uw medisch dossier inzien? Dan kunt u daarvoor een verzoek bij ons indienen. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Fiere Verloskundigen worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen geen eigen wijzigingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Met medebehandelaars van uw zwangerschap wisselen wij gegevens uit om de continuiteit van zorg te waarborgen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de gynaecoloog, de kinderarts en de kraamzorg. Een externe partij die niet direct betrokken is bij de zorg voor de zwangerschap krijgt van ons, zonder toestemming van uzelf, geen gegevens.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Fiere Verloskundigen te verzoeken om inzage (art. 15 AVG) van, rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Fiere Verloskundigen te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hier eerder genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 31 mei 2018.

Contact